غواصی یک ستاره:

1- غواصی در سطح آب Snorkelling

 • آشنایی با تجهیزات پایه
 • حوادث احتمالی زیر آب و آشنایی با روش‌های امداد و نجات
 • تخلیه آب ماسک و اسنورکل
 • غوص عمودی Roll Over

2- غواصی زیر آب Scuba Diving

 • تجیزات پایه
 • تجهیزات اسکوبا
 • نحوه آماده‌سازی و بستن لوازم
 • پوشیدن تجهیزات
 • تطبیق با محیط آبی

3- قوانین فیزیک در غواصی و کاربرد آنها

4- برنامه‌ریزی برای یک عملیات غواصی

 • تجهیزات ایمنی
 • ثبت عملیات در لاگ‌بوک